20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Škola

Škola

Původně chodila rozsečská a svojkovická mládež do školy v Nové Říši. Odtud byla obec vyškolena 13. března 1788. Nejprve se vyučovalo po domech, tak jak to bylo zpočátku obvyklé na vesnicích i ve městech, než byla zřízena ) samostatná školní budova.

V Rozseči byl upraven roku 1800 nákladem obcí Rozseč a Svojkovice na jednotřídní školu s malým bytem pro správce školy dům č. 39, samozřejmým příslušenstvím byl chlév pro dobytek, malý dvorek a sklep. Prvním učitelem (správcem) zde byl ustanoven Bernard Procházka, který do té doby učil v Nové Říši. Prezentační právo (tj. právo jmenovat učitele) měl novoříšský klášter, respektive jeho opat, který se také staral o učitelův plat a údržbu školní budovy.

Ročně klášter přispíval 10 sáhy měkkého dřeva na otop školy i bytu učitele. Obce Rozseč a Svojkovice přispívaly poskytnutím potahů a podle potřeby řemeslníků a pomocníků. Budova školy byla rozšířena na dvoutřídní roku 1874, ale sloužila již jen jedenáct let. Žactvu i učitelů se snažili pomoci někteří dobrodinci, z nichž nejvíce finančních darů poskytl opat Jan Nepomuk Pelikán, novoříšský farář Milon Prixl daroval v letech 1826 - 1859 dětem papíry, křídy, školní potřeby a peníze a roku 1859 daroval 5 zlatých na zakoupení "užitečných českých knih" do školní knihovny.

Stará škola pak sloužila jako byty pro učitele. Roku 1924 ji část pronajala Reiffeisenka, založená roku 1921 pro Rozseč, Svojkovice a Zdeňkov. Jejím pokladníkem byl učitel Richard Novák. Ten byl od 1. září roku 1934 ustanoven správcem školy v Malém Pěčíně a na toto místo byl zvolen jeho bratr, rolník a místní varhaník Ludvík Novák. Celý domek koupila Reiffeisenka 23. srpna 1937 za 19 500 Kč a zaplatila i převodní poplatky. V té době patřila stará škola Bohumilu Šmahlovi. Patřilo k ní i políčko o výměře asi půl míry (přibližně 9,5 arů).

Roku 1885 byla zřízena z č. 4 nákladem 8 000 zlatých nová dvoutřídní škola s bytem pro správce a pokojíkem pro dalšího učitele. O náklady se podělil klášter a obě obce. Učitelé měli k dispozici louku zvanou "Pořadnice", která k č. 4 patřila. Zároveň byla zřízen nová školní kronika, kterou začal psát školní správce Antonín Tichý. Ještě v úvodu se zmiňuje o předchozí školní kronice, která se však ztratila. Roku 1883 byla vyhloubena na školním dvoře studna.

Rozseč

Tzv. industriální vyučování (tedy pozdější pracovní či praktickávýchova)byla zavedeno od školního roku 1887/88, jehož první učitelkou byla Františka Slavíková ze Staré Říše. Téhož roku dostala škola darem pastvisko, které bylo pak pronajímáno a z tohoto výtěžky byly opatřovány školní potřeby. Roku 1890 daroval škole farář a konsistorní rada Cyril Žídek Stručný naučný slovník Jakuba Malého (8 svazků) v ceně 35 zlatých, mimo to metodický výklad katechismu (2 svazky) a Stručnou katolickou dogmatiku. Roku 1924 byla vyměněna okna v první třídě a dveře ve druhé třídě, vše nákladem 2 650 Kč. O tři roky později byla vyčištěna studna a namísto dřevěné osazena litinovou pumpou, kterou dodal a namontoval želetavský strojník František Silvestr za 920 Kč. O prázdninách dostala první třída dvě skříně a 14 nových čtyřsedadlových lavic za 2 822 Kč. V září pak byla ve dřevníku postavena nová prádelna. Během válečných let 1939 - 1945 nebyla školní kronika psána. Němečtí, polští a ukrajinští uprchlíci přijeli do Rozseče na deseti vozech 8. dubna 1945 jako "národní hosté" a byli ubytováni ve škole. Bylo jich celkem 89. Jeli ze Slezska přes Litomyšl a Havlíčkův (tehdy opět Německý)Brod a cesta jim trvala šest týdnů. Poláci a Ukrajinci odjeli kolem 15. května. Tím se uvolnila jedna třídaa 23. května mohlo začít vyučování. Němci odjeli až 1. Června, ale předtím uklidili třídu i prostory a toalety, které užívali. V roce 1946 byla pořízena nová podlaha ve 2. třídě nákladem 7 000 Kč. Byly opraveny vnitřní omítky a třídy byly vymalovány. U vchodu byl zřízen nový kabinet. Roku 1950 byla natřena všechna okna a dveře a instalováno nové elektrické osvětlení a do tříd byla namontována nová umyvadla. V lednu následujícího roku byly pořízeny nástěnné tabule, poličky na obuv pro děti a nádobí do školní kuchyně.V roce 1951 byla vyměněna okna a na školní zahradě byl zřízen bazén. Zahrada byla nově oplocena, rovněž byly zakoupeny nové lavice a upravena podlaha. V létě byly vyměněny okapy. Roku 1960 byla opravena střecha. Následujícího roku se v září a říjnu vyučovalo na směny, protože byla vyměňována podlaha a okna v 1. třídě. V průběhu roku dostala škola nové gramorádio a diaprojektor.

Sem dvě fotografie s dětmi ze zahrady

Roku 1963 byla zakoupena do obou tříd nová kamna. O prázdninách roku 1965 byl nákladem 45 000 Kčs upraven byt ředitele školy, byla do něj zavedena voda ze školní studny a vybudována koupelna. Následujícího roku byly o prázdninách opraveny záchody, které již byly ve špatném stavu a byly instalovány nové hromosvody. O prázdninách roku 1967 byl budován nový byt pro druhou učitelku a pod ním se souhlasem školského odboru garáž nákladem ředitelky školy. Následkem z řízení bytu byl zmenšen kabinet, takže část pomůcek musela být přemístěna do bývalé prádelny ve dvoře. Škola byla vybavena magnetofonem a sluchátky. Na podzim roku 1969 bylo nade dveřmi do dvora postaveno zástřeší, aby byly chráněny před nepřízní počasí. Následujícího roku byla opravena střecha, do tříd byly zakoupeny nové skříně a kolem zahrady byl místo dřevěného natažen plot z drátěného pletiva.

Na začátku školního roku 1973/74 klesl počet žáků na 27, proto byla škola přeměněna opět na jednotřídku. V srpnu 1973 byla škola opatřena novou venkovní omítkou. O prázdninách roku 1974 byl zřízen plot mezi dvorem školy a zahradou a byla opravena parketová podlaha ve volné třídě, která byla využívána jako tělocvična. V roce 1975 dostala škola mezi jinými pomůckamii promítací přístroj. V dalším školním roce měla škola 14 žáků.Došlo k posledním úpravám budovy a k přemístění kabinetu do bývalého učitelského bytu nad garáží.

Bývalá škola

Bývalá škola, foto září 2008

Škola byla zrušena ke 30. červnu roku 1977 a děti jezdí opět do Nové Říše. Budova pak sloužila jako družstevní ubytovna pro brigádníky a jako skladiště. Učitelský byt byl pronajat. V roce 2004 byla prodána do soukromých rukou.

Při ztrátě staré kroniky je možno zjistit počet žáků ve škole až od školního roku 1888/89. V některých obdobích pak školní kronika nebyla vedena, nebo nebyl rozlišeny počty hochů a dívek v jednotlivých třídách. Obvykle byl kombinován do I. třídy 1. a 3. postupný ročník, do II. třídy 2., 4. a 5. postupný ročník.Do jednotřídky i dvojtřídky chodily děti z 1. - 5. postupného ročníku, od školního roku 1973/74 pak chodil podle nového výnosu jen 1. - 4. postupný ročník. Tím byl také snížen počet dětí na malých školách, aby mohly být snáze zrušeny. Bohužel představenstvo obce nepochopilo význam školy v místě, a proto Rozseč patřila k těm obcím, které školu zrušily. Některé jiné, stejně velké obce jako Rozseč, si ji však dokázaly udržet až do současné doby.

Školní rok I. třída II. třída celkem dětí
  hoši - dívky hoši - dívky  
1888/89 32 - 28 27 - 21 108
1889/90 33 - 35  40 - 28  136
1890/91 25 - 30  37 - 24  116
1891/92 29 - 28  43 - 34  134
1892/93  27 - 31  38 - 36  132
1893/94 32 - 26  27 - 35  120
1894/95 36 - 23  25 - 34  118

1895/96

31 - 22  30 - 37  120
1896/97 30 - 27  33 - 31  121
1897/98 25 - 29  35 - 27 116
1898/99 29 - 27  37 - 30  123
1899/1900 34 - 26  35 - 31  126
1900/01 27 - 24  28 - 30  109
1901/02 29 - 28  33 - 31  121
1902/03  26 - 30  43 - 33  132
1903/04      148
1904/05      134
1911/12  27 - 26  36 - 39  118
1912/13 29 - 22  28 - 35  114
1913/14 26 - 20  26 - 31  1003
1914/15  19 - 20  27 - 31  97
1915/16  23 - 14  29 - 30  96
1916/17 v obou třídách 42 hochů 53 děvčat   95
1917/18 31 - 16  18 - 22 87
1918/19  30 - 24  24 - 16  94
1919/20 v obou třídách 57 hochů 45 děvčat   102
1920/21 31 - 22  26 - 20 99
1921/22  27 - 20  23 - 20  90
1922/23 22 - 14  33 - 22   91
1923/24  19 - 9  29 - 24  81
1924/25   16 - 10  26 - 23  75
1925/26  19 - 15  24 - 18  76
1926/27  18 - 18  25 - 14  75
1927/28 23 - 15  21 - 11  70
1928/29  20 - 15  15 - 12  62
1929/30  24 - 14  11 - 18  67
1930/31  19 - 19  16 - 17 71
1931/32 21 - 18  19 - 18  76
1932/33 22 - 17  17 - 21  77
1933/34 23 - 17  16 - 20  76
1934/35  20 - 19  18 - 19  76
1935/36 21 - 24  23 - 21  99
1936/37  21 - 22 21 - 21  85
1937/38  23 - 18  15 - 25  81
1938/39   19 - 19  17 - 21  76
1944/45 20 - 19  18 - 19  76
1945/46 15 - 17  17 - 10  59
1946/47  19 - 13  11 - 12  55
1947/48 21 - 13  8 - 11  53
1948/49  11 - 9  19 - 14  53
1949/50  16 - 16  13 - 11  55
1951/52 v obou třídách 21 hochů 27 děvčat   48
1952/53   17 - 31 48
1953/54   18 - 29  47
1954/55    19 - 27 46
1955/56    20 - 22  42
1956/57   17 - 21  38
1957/58   14 - 16  30
1958/59     15 - 15  30
1959/60    16 - 22 38
1960/61    15 - 16  31
1961/62    14 - 23  37
1962/63    14 - 19  33
1963/64    14 - 22  36
1964/65   12 - 24  36
1965/66     24 - 11  35
1966/67    15 - 25  40
1967/68    12 - 22  34
1968/69    17 - 16  33 
1969/70    13 - 14  27 
1970/71    14 - 16  30 
1971/72   15 - 16  31 
1972/73   

9 - 22 

31

Díky odsunutí 5. Ročníku do Nové Říše klesl počet žactva na 20 a proto byla zrušena druhá třída a:

1973/74 v jedné třídě bylo 7 hochů 13 děvčat 20
1974/75  7 - 11 18 
1975/76  9 - 9  18
1976/77     14 

napsal a sestavil RZ